Prisijunkite

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ  DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BURBIŠKIŲ G. 3, VILNIUJE, PROJEKTAVIMĄ


VIEŠOJO SUSIRINKIMO TRANSLIACIJA

2020-09-25,  15 val.

Registruojantis į susirinkimą dėl numatomo daugiabučių gyvenamųjų namų Burbiškių g. 3, Vilniuje (sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:81), projektavimo (toliau – Susirinkimas) ir jame dalyvaujant Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, projektuotojas UAB „AIF LT“ (juridinio asmens kodas 300976751, buveinės adresas Pašilaičių g. 5-45, Vilnius, el. p. rgaurilcikaite@aif.lt; toliau – Valdytojas).

Šie duomenys bus tvarkomi statybos projekto rengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslais,  vykdant Valdytojui taikomas teisines prievoles, nustatytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose susijusiuose teisės aktuose (pvz.: rengti projektinių pasiūlymų viešus aptarimus ir registruoti jų dalyvius, atsakyti raštu pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams ir t.t.). Šiais tikslais gali būti tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, kiti duomenys, kuriuos pateiksite.

Minėtų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas tam, kad galėtumėte užsiregistruoti Susirinkime, jame dalyvauti ir gauti su Susirinkimu ir jo metu svarstytais klausimais susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakymus į Jūsų pateiktus pasiūlymus. Nepateikę nurodytų asmens duomenų negalėsite gauti su Susirinkimu ir jo metu svarstytais klausimais susijusios informacijos, kuri gali būti teikiama prieš ar po Susirinkimo.

 

Valdytojas perduoda registracijos į Susirinkimą metu ar dalyvaujant jame surinktus asmens duomenis savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) arba IS „Infostatyba“ , taip pat Valdytojas gali perduoti juos statytojui UAB „XXT3“ (juridinio asmens kodas 304459096) ir/ar kitoms šalims taikytinų teisės aktų nurodyta apimtimi. Valdytojas taip pat gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui (pvz.: informacinių technologijų paslaugas teikiančius asmenims,  teisinius konsultantus ir kitus paslaugų teikėjus, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti).

Valdytojas registracijos į Susirinkimą metu pateiktus asmens duomenis saugo ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia senaties laikotarpis teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti.

Jūs turite teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti pateiktus asmens duomenis ar, jei jie tvarkomi nesant teisėto pagrindo, - juos ištrinti. Taip pat turite teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt).